Newconnect logoCatalyst logo

Catalyst

Obligacje korporacyjne są formą pożyczki udzielanej spółce przez inwestorów. Mają z góry określony termin i warunki wykupu. Nie musi to jednak oznaczać braku możliwości sprzedania ich przed czasem, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Bezpieczeństwo spółki i inwestora

Przedsiębiorstwo emitujące obligacje ma określone plany związane z pozyskiwanymi w ten sposób środkami. „Umawiając się” z inwestorami na termin wykupu, może wykorzystywać pozyskaną kwotę na założone cele bez obawy, że niespodziewanie mogłoby zostać zmuszone do jej zwrotu przed ustalonym terminem. Pozwala to tak działać, by z funduszy pozyskanych dzięki emisji obligacji realnie skorzystać. Z kolei inwestor ma określone w warunkach emisji korzyści – zapisując się na obligacje wie, kiedy i jakie środki uzyska z tej inwestycji. Zna także zabezpieczenia, jakie zastosowała spółka, a w razie jej problemów finansowych – ma pierwszeństwo w odzyskiwaniu swoich środków przed akcjonariuszami. Ale co się dzieje, gdy sytuacja finansowa inwestora nagle się zmienia? Gdy przed terminem wykupu potrzebne mu są środki?

Catalyst – recepta na płynność

Właśnie dlatego emitent decyduje się na wprowadzenie obligacji na rynek notowań Catalyst, by umożliwić inwestorom wcześniejszą sprzedaż – a innym kupno wyemitowanych obligacji. Zwiększa w ten sposób atrakcyjność inwestycji i zapewnia większą elastyczność. Catalyst działa podobnie jak inne giełdy, w tym rynek główny czy NewConnect. Inwestorzy mogą handlować obligacjami na warunkach rynkowych, a więc sprzedający w miarę pojawiania się popytu oraz kupujący w miarę występowania podaży.

Giełdowa cena obligacji

Cena transakcyjna oczywiście również kształtowana jest przez popyt i podaż. Generalnie nie powinna ona znacząco odbiegać od nominału, choć kurs może rosnąć bądź spadać w zależności od przewagi podaży lub popytu. Zmiany rynkowej stopy procentowej również mogą wpływać na zmianę kursu, zwłaszcza w przypadku stałej stopy procentowej dla obligacji. Natomiast te wahania dla standardowej obligacji (np. 2-3-letniej o stałym oprocentowaniu i cenie emisyjnej zbliżonej do wartości nominalnej) nie powinny przekraczać zwykle kilku procent.

Bilans notowania na Catalyst

Catalyst daje więc możliwość wycofania w normalnej sytuacji środków z obligacji bez straty lub z niewielką. Zapewnia to komfort obligatariuszom, a co za tym idzie – oferta emitenta staje się bardziej atrakcyjna. W takim przypadku oprocentowanie obligacji i tak uwzględnia długoterminowy okres ich trwania, a więc pewną dodatkową premię za czas inwestycji, podczas gdy inwestor i tak może ten okres skrócić. Emitent może dla takich obligacji nieco obniżyć oprocentowanie, co inwestorzy zaakceptują, mając w razie potrzeby możliwość wyjścia z inwestycji przed czasem. Zwykle korzyści emitenta z wprowadzenia obligacji na rayek Catalyst z powodzeniem przewyższają koszty.