REGULAMIN
BAZY INWESTORÓW allStreet oraz strony allstreet.pl

ADMINISTRATOREM strony internetowej jest firma:
allStreet Spółka z o.o.
Adres: ul. Szlak 28 lok. 14, 31-153 Kraków Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: jak wyżej
tel. +48 12 296 33 33
e-mail: allstreet@allstreet.pl
Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414398 posiadająca nadane numery
ewidencyjne NIP: 6762452235 oraz REGON: 122483403,

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin dotyczy funkcjonowania Bazy Inwestorów allStreet oraz określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji zawartych na Stronie internetowej allStreet.pl, na której dostępny jest m.in. Formularz dla Inwestorów. Baza Inwestorów allStreet jest prowadzona w celu umożliwienia uzyskiwania przez inwestorów informacji na temat potencjalnych inwestycji. Zgodnie z obowiązującym prawem, w wielu przypadkach uprawnione do udzielania takich informacji są wyłącznie określone podmioty (np. emitent), dlatego dla skutecznego otrzymywania takich informacji konieczne jest wyrażenie zgody na przekazywanie danych kontaktowych osobom trzecim. allStreet przekazuje dane kontaktowe Inwestorów wyłącznie w opisanym tu celu.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1.  Formularz dla Inwestorów – formularz, w którym Użytkownicy Strony internetowej allStreet zamieszczają swoje dane osobowe w celu  otrzymywania od Uprawnionych Podmiotów informacji o  realizowanych emisjach i o innych możliwościach inwestycyjnych.
 2. Uprawniony Podmiot – allStreet, Emitent, organizator emisji lub sprzedaży bądź oferujący udziały, akcje, obligacje czy inne aktywa, któremu allStreet przekazuje dane Użytkownika.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, z pełną zdolnością do czynności prawnych, korzystająca ze Strony internetowej, z Formularza dla Inwestorów lub wpisana bądź zapisująca się do Bazy Inwestorów allStreet w zakresie przewidzianym w niniejszym  Regulaminie.
 4. allStreet – allStreet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisana do  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000414398, a NIP 6762452235 oraz REGON 122483403.
 5. Emitent – podmiot emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu.
 6. Organizator emisji lub sprzedaży – podmiot organizujący proces emisji akcji, obligacji czy innych instrumentów finansowych lub organizujący proces sprzedaży instrumentów finansowych albo innych aktywów, działający bezpośrednio lub pośrednio na zlecenie Emitenta bądź innego podmiotu oferującego aktywa.
 7. Oferujący – firma inwestycyjna oferująca instrumenty finansowe zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami lub inny podmiot oferujący aktywa niebędące instrumentami finansowymi
 8. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.allStreet.pl
 9. Regulamin – niniejszy regulamin określający relacje pomiędzy Użytkownikiem a allStreet oraz prawa i obowiązki obu stron
 10. Baza Inwestorów allStreet – prowadzona przez allStreet baza danych, do której osoby fizyczne i prawne mogą zapisywać się w celu umożliwienia otrzymywania informacji o potencjalnych inwestycjach.
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)
 12. Rozporządzenie RODO – rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO
 13. Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1382)
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
 15. Dane osobowe – wszystkie dane udostępnione przez Użytkownika do Bazy Inwestorów allStreet, obejmujące Dane kontaktowe oraz inne dane dotyczące m.in. preferencji w zakresie inwestowania, wielkości potencjalnych inwestycji, decyzji inwestycyjnych.
 16. Dane kontaktowe – udostępnione przez Użytkownika jego dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, które mogą być przekazywane przez allStreet do Uprawnionych Podmiotów. Pozostałe dane osobowe nie są udostępniane poza allStreet

III. SKRÓCONY OPIS FUNKCJONOWANIA BAZY INWESTORÓW allStreet oraz strony www.allStreet.pl

 1. allStreet prowadzi Stronę internetową oraz umożliwia zapisanie się do Bazy Inwestorów allStreet głównie poprzez Formularz dla Inwestorów zamieszczony na Stronie.
 2. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone w Bazie Inwestorów allStreet w celu komunikacji z allStreet oraz umożliwienia przekazywania im informacji dotyczących możliwości inwestycyjnych przez Uprawnione Podmioty.
 3. Wszystkie decyzje i działania Użytkownicy podejmują na własną odpowiedzialność. Przekazanie przez allStreet danych Użytkownika, podobnie jak prowadzenie przez allStreet procesu przygotowania spółki do pozyskania kapitału, nie stanowi bezpośrednio ani pośrednio rekomendacji ani sugestii dotyczących opłacalności ewentualnej inwestycji.
 4. Baza Inwestorów allStreet jest prowadzona i użytkowana zgodnie z obowiązującym prawem, w tym do 24 maja 2018 r. – Ustawą o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. – rozporządzeniem RODO oraz przez cały czas zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie ze Strony internetowej i wpis do Bazy Inwestorów allStreet oraz otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych dotyczących potencjalnych inwestycji są bezpłatne.
 6. Do zarejestrowania się w Bazie Inwestorów allStreet, wymagana jest akceptacja treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazywanie jego danych kontaktowych Uprawnionym Podmiotom w celu umożliwienia przekazywania informacji na temat potencjalnych inwestycji. Brak tej zgody uniemożliwia dowiadywanie się przez Inwestora na temat możliwości inwestycyjnych we wszystkich tych przypadkach, gdy uprawniony do informowania na ten temat jest inny podmiot niż allStreet, np. emitent akcji lub obligacji.
 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazywanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną. Brak zgody uniemożliwia przesyłanie Inwestorowi dokumentów dotyczących potencjalnych inwestycji. Tym samym przy braku tej zgody niemożliwe jest m.in. otrzymanie propozycji nabycia akcji lub obligacji od emitenta.
 9. Użytkownik może zapisać się do Bazy Inwestorów allStreet również kontaktując się z allStreet telefonicznie lub mailowo. W takim przypadku, podobnie jak w sytuacji zmian danych lub wyrażenia dodatkowej zgody, która nie została wyrażona podczas wypełniania Formularza dla Inwestorów, Użytkownik potwierdza te informacje i decyzje mailem.
 10. Zawartość Strony internetowej jest własnością allStreet i nie można jej kopiować ani modyfikować.
 11. Aby poznać wszystkie szczegóły funkcjonowania strony internetowej i Bazy Inwestorów allStreet, należy zapoznać się z pełnym tekstem Regulaminu.

IV. PEŁNY TEKST REGULAMINU BAZY INWESTORÓW allStreet oraz strony www.allStreet.pl

 

IV.I. WPROWADZENIE

 1. allStreet na swojej Stronie internetowej pod adresem www.allStreet.pl prezentuje zakres swojej działalności, doświadczenie, a także zamieszcza treści dotyczące rynku kapitałowego.
 2. Zawartość Strony internetowej jest własnością allStreet i jest chroniona na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.). Nie można jej kopiować ani modyfikować bez pisemnej zgody Administratora Strony internetowej.

IV.II. ZAKRES DZIAŁANIA

 1. allStreet udostępnia na Stronie internetowej treści dotyczące rynku kapitałowego i działalności firmy oraz Formularz dla Inwestorów umożliwiający zarejestrowanie się w Bazie Inwestorów allStreet.
 2. allStreet oświadcza, że żadna informacja zamieszczona na Stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Treści zawarte na Stronie internetowej nie stanowią doradztwa w żadnym zakresie, nie są rekomendacjami ani pomocą prawną lub inną. Prezentowane na Stronie internetowej treści wynikają z subiektywnej oceny autorów i nie stanowią rekomendacji ani porady dla Użytkowników, a także w żadnym przypadku nie mogą być rozumiane jako zachęta czy rekomendacja do podjęcia określonych decyzji czy działań przez Użytkowników.
 3. allStreet dokłada starań, aby treści udostępniane na Stronie internetowej i omawiane w ramach komunikacji z klientami, inwestorami, były rzetelne i kompletne oraz na wysokim poziomie merytorycznym, jednak zastrzega sobie prawo do prezentowania indywidualnych ocen, poglądów i przekonań oraz nie gwarantuje aktualności i kompletności prezentowanych opinii lub opracowań, a tym samym nie bierze odpowiedzialności za decyzje i działania podejmowane pod wpływem komunikacji z allStreet lub w oparciu o prezentowane przez allStreet treści.
 4. allStreet nie prowadzi działalności maklerskiej, nie jest firmą inwestycyjną oferującą instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie przyjmuje zapisów w ramach emisji akcji lub obligacji, a także nie przyjmuje dokumentów ani środków związanych z realizacją tego procesu.
 5. allStreet nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w konsekwencji bycia wpisanym do Bazy Inwestorów allStreet oraz za skutki tych decyzji.
 6. allStreet nie odpowiada za przypadki braku dostępności do Formularza dla Inwestorów zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

IV.III. REJESTRACJA W BAZIE INWESTORÓW allStreet

 1. Na Stronie allStreet dostępny jest Formularz dla Inwestorów, który został udostępniony dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych. Dane wprowadzone do Formularza dla Inwestorów są przechowywane w Bazie Inwestorów allStreet w celu umożliwienia otrzymywania przez Użytkowników informacji o możliwościach inwestycyjnych od Emitentów lub innych Uprawnionych Podmiotów.
 2. Użytkownik może zapisać się do Bazy Inwestorów allStreet również kontaktując się z allStreet telefonicznie lub mailowo. W takiej sytuacji allStreet przesyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail link do niniejszego Regulaminu oraz treść wymaganych i fakultatywnych zgód. Użytkownik potwierdza swoje dane i wyraża lub nie stosowne zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając mail ze swojego adresu e-mail podanego do Bazy Inwestorów allStreet na adres baza@allStreet.pl. W ten sam sposób Użytkownik potwierdza zmiany podanych danych oraz zmiany w zakresie udzielonych zgód.
 3. Użytkownik zostaje skutecznie zarejestrowany w Bazie Inwestorów allStreet po zaakceptowaniu treści Regulaminu i wyrażeniu zgód koniecznych dla umożliwienia zarejestrowania w Bazie. Brak wymaganych zgód uniemożliwia rejestrację, a brak zgód fakultatywnych nie pozwala na realizację określonych działań przewidzianych dla osób zarejestrowanych w Bazie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza dla Inwestorów oraz innych form zgłoszenia się do Bazy Inwestorów allStreet, a także postępowania będąc zarejestrowanym w Bazie Inwestorów allStreet, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
 5. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i kompletne dane i ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za informacje podane w Formularzu dla Inwestorów oraz przekazane inną drogą do Bazy Inwestorów.

IV.IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić allStreet o utracie bądź ograniczeniu tej zdolności.
 3. Wszystkie transakcje zawierane przez Użytkowników, których dane zostaną przekazane przez allStreet Emitentowi lub innemu Uprawnionemu Podmiotowi, Użytkownicy zawierają na własne ryzyko, świadomi realiów funkcjonowania rynku kapitałowego.
 4. allStreet nie gwarantuje opłacalności czynionych inwestycji, a przekazanie danych Użytkownika Uprawnionemu Podmiotowi nie ma związku z opinią allStreet o perspektywach ewentualnej inwestycji.

IV.V. RAMY PRAWNE

 1. Baza Inwestorów allStreet jest prowadzona i użytkowana do 24 maja 2018 r. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem RODO, a także przez cały czas zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. allStreet oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r zgodnie z Rozpozrądzeniem RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe mogą być udostępniane Uprawnionym podmiotom na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia RODO jest allStreet.
 5. Skorzystanie z prawa wglądu, poprawiania i usunięcia danych osobowych z Bazy Inwestorów allStreet jest realizowane poprzez wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail zgłoszonego do Bazy Inwestorów allStreet do Administratora Danych na adres baza@allStreet.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika zgodnie z danymi zgłoszonymi do Bazy.

IV.VI. ZASADY DOTYCZĄCE BAZY INWESTORÓW allStreet

 1. Zapisanie się do Bazy Inwestorów allStreet oraz otrzymywanie  informacji od allStreet i Uprawnionych Podmiotów są bezpłatne.
 2. allStreet przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu komunikacji pomiędzy Użytkownikami i allStreet oraz umożliwienia Użytkownikom otrzymywania od innych podmiotów informacji, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. allStreet realizując projekt przygotowania emisji lub inny projekt związany z możliwościami inwestycyjnymi, a także po uzyskaniu informacji o takim procesie od współpracujących firm, może przekazać dane Użytkownika Uprawnionemu Podmiotowi, zgodnie z udzieloną przez Użytkownika zgodą.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. W celu otrzymywania informacji handlowej o potencjalnych inwestycjach drogą elektroniczną, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Brak takiej zgody skutkuje niemożnością przesyłania informacji o potencjalnych inwestycjach do Użytkownika, możliwe wówczas jest natomiast przekazywanie mu informacji telefonicznie, listownie lub podczas osobistego spotkania.
 6. Dla skutecznego informowania Użytkownika o niektórych możliwościach inwestycyjnych – w szczególności emisjach akcji i obligacji – niezbędne jest wyrażenie przez niego zgody na przekazywanie jego Danych Kontaktowych Uprawnionym Podmiotom. Dlatego dla umożliwienia przekazywania Użytkownikowi informacji o potencjalnych inwestycjach wymagane jest wyrażenie takiej zgody.
 7. W celu zarejestrowania się w Bazie Inwestorów allStreet Użytkownik podejmuje decyzję dotyczącą zgód, które mają następujące brzmienie:

a) Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść.

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych przez allStreet Sp. z o.o. w celu przystąpienia do Bazy Inwestorów allStreet (baza@allstreet.pl) i realizacji działań przewidzianych dla Użytkowników tej bazy, zgodnie z niniejszym Regulaminem na zasadach opisanych w Rozporządzeniu RODO. Oświadczam, że dane swoje podaję dobrowolnie i wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz możliwość ich poprawiania i aktualizowania, a także wnioskowania o ich usunięcie z bazy.

 1. Użytkownik może wyrazić dodatkowe zgody o następującym brzmieniu:

a) Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych przez allStreet Sp. z o.o. osobom trzecim w celu umożliwienia informowania mnie o potencjalnych inwestycjach oraz na przetwarzanie moich danych przez te osoby w celu przekazywania mi takich informacji.

b) Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie informacji handlowych przez allStreet Sp. z o.o. i inne podmioty adekwatnie do udzielonych przeze mnie zgód dotyczących przekazywania moich danych osobom trzecim, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 1. W przypadku, gdy ograniczona jest możliwość przekazywania Użytkownikowi informacji o firmie, która jest Uprawnionym Podmiotem, w szczególności dotyczy to emisji prywatnej akcji lub obligacji uregulowanej odrębnymi przepisami, allStreet może przekazać dane kontaktowe Użytkownika bez informowania go o tym, ponieważ tylko przy takim sposobie postępowania możliwe jest przekazanie Użytkownikowi przez emitenta lub inny Uprawniony Podmiot informacji dotyczących takiej inwestycji. Dotyczy to wyłącznie Użytkowników, którzy wyrazili zgodę wskazaną w pkt. 30a.
 2. W przypadku opisanym w pkt. 31 Uprawniony Podmiot może przesłać Użytkownikowi, który wyraził zgodę wskazaną w pkt. 30b informację o możliwej inwestycji, mimo że zgoda Użytkownika na przesyłanie informacji drogą elektroniczną wyrażona jest bez wskazania z nazwy nadawcy takiej informacji.
 3. allStreet zastrzega sobie prawo do weryfikacji, uzupełniania lub aktualizowania, w szczególności telefonicznie lub mailowo, podanych przez Użytkownika w Formularzu dla Inwestorów danych osobowych oraz informacji na temat preferencji dotyczących potencjalnych inwestycji.
 4. allStreet zastrzega sobie prawo do własnego formułowania, umieszczanych w Bazie Inwestorów allStreet, informacji o oczekiwaniach Inwestora stanowiących uzupełnienie informacji podanych w Formularzu dla Inwestora w oparciu o komunikację z Inwestorem, w tym kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. allStreet może odmówić przetwarzania danych osobowych Użytkownika w Bazie Inwestorów allStreet lub usunąć dane osobowe Użytkownika bez podania przyczyny.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji działania serwisu. W razie nieprawidłowego działania serwisu Użytkownik ma prawo przesłać reklamację na adres baza@allStreet.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane tak szybko, jak to możliwe i nie później niż w okresie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

IV.VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności jest dostępna na Stronie internetowej.
 2. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na Stronie internetowej. allStreet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich publikacji na Stronie. Użytkownicy zarejestrowani w Bazie inwestorów allStreet są informowani o wprowadzanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Bazie Inwestorów allStreet.