Newconnect logoCatalyst logo

Co to jest AFI?

Od kilku lat polskie prawo dopuszcza tworzenie funduszy inwestycyjnych w nowej odsłonie. Chodzi o AFI, czyli Alternatywne Fundusze Inwestycyjne.

Zgodnie z ustawą, alternatywny fundusz inwestycyjny to „instytucja wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe”. W praktyce jest to spółka inwestycyjna działająca w formie prawnej spółki kapitałowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Jej działalność generalnie sprowadza się do gromadzenia aktywów od wielu inwestorów w celu lokowania ich zgodnie z interesem tych inwestorów i z określoną polityką inwestycyjną.

Od spółki prowadzącej działalność jako alternatywny fundusz wymagany jest wpis do rejestru zarządzających ASI. Na Alternatywnym Funduszu Inwestycyjnym spoczywa też obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz kluczowych informacji dla inwestorów. Dotyczy to również półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych.

AFI jest nową formą na polskim rynku kapitałowym. Odpowiada na potrzeby inwestorów zainteresowanych wspólnym inwestowaniem, w przeciwieństwie do indywidualnych transakcji. Kapitał może być inwestowany dowolnie w ramach strategii danego AFI, w tym np. w nieruchomości, na NewConnect czy głównym parkiecie Giełdy. Osoby chcące każdorazowo samodzielnie podejmować decyzję o dokonywanych inwestycjach lub lokujące środki doraźnie na warunkach interesujących dla nich w danym momencie raczej nie będą poszukiwać funduszy. Dla tych, którzy chcą inwestować w fundusz, może to być nowa opcja do rozważenia.