Ile warta jest Twoja firma?

Nie tylko osoby rozważające sprzedaż całości lub części firmy są zainteresowane jej wartością. Można przeprowadzić taką wycenę oraz przeanalizować możliwości zwiększenia obecnej wartości.

 

Notowania giełdowe

Spółki notowane na NewConnect czy głównym parkiecie giełdy mają stały dostęp do wyceny ich akcji przez rynek. Kurs akcji jest widoczny na bieżąco i zwykle zmienia się w ciągu dnia. Wartość finansowa dla każdego inwestora czy akcjonariusza też różni się, m.in. dlatego na giełdzie dochodzi do tylu transakcji. Nie wchodząc w szczegóły, można powiedzieć, że osoby kupujące uważają, że wartość firmy jest większa niż wynika z aktualnego kursu akcji, a osoby sprzedające – że aktualny kurs jest wysoki. W uproszczeniu: prawie połowa inwestorów uważa, że bieżący kurs jest za wysoki i prawie połowa – że za niski. Kurs stanowi więc równowagę między popytem a podażą – wskazuje na uśrednioną wycenę przez wszystkich inwestorów zainteresowanych spółką. Dotyczy to oczywiście spółek mających wystarczającą płynność, w których liczba akcjonariuszy i zainteresowanych inwestorów jest odpowiednio duża.

Wycena spółki nienotowanej

Dokonując wyceny spółek nienotowanych, należy oszacować średnią wartość potencjalnych oczekiwań sprzedających i kupujących akcje. Nierealne byłoby oczekiwanie, że wycena zostanie tak ustalona, że wszyscy zainteresowani uznają wskazany poziom za idealny. Nigdy tak nie będzie. Gdyby tak się stało, spółka nie mogłaby liczyć na transakcje jej akcjami, poza przypadkami szczególnymi, niezwiązanymi z ceną. Zawsze część uczestników rynku uzna wycenę za niską, a druga część za wysoką. Dopiero po wprowadzeniu spółki do notowań, np. na rynek NewConnect, będzie można przekonać się, na jakim poziomie ustali się kurs. Trzeba pamiętać, że jednym z czynników, które odegrają tu znaczącą rolę, jest relacja do innych możliwości inwestycyjnych. Wycena przez inwestorów będzie zatem zależna również od czynników od spółki niezależnych.

Metody wyceny

Istnieje wiele metod wyceny, niektóre funkcjonują głównie w kontekście akademickim. W praktyce najczęściej stosowane są metody aktywów, zdyskontowanych przepływów pieniężnych i porównawcze. Każda z nich jest używana, choć nie każda pasuje do każdej firmy. Np. metoda aktywów zwykle nie pasuje do wyceny firm doradczych, nieposiadających często istotnych aktywów. Metoda oczekiwanych przepływów pieniężnych zakłada, że spółka jest tyle warta, ile wynoszą oczekiwane wpływy pieniężne, zdyskontowane do aktualnych wartości. Z kolei metoda porównawcza wskazuje, że wartość spółki jest taka, jak wartość pewnej teoretycznej identycznej spółki notowanej na giełdzie. Teoretycznej, bo oczywiście nie ma drugiej identycznej spółki. Kluczowy jest tu m.in. właściwy dobór grupy porównawczej.

Obiektywna wartość

Wartość firmy zawsze jest subiektywna – nie tylko z powodu różnic w ocenie, jakiej dowodzą transakcje na giełdzie. W szczególny sposób jej wartość musi postrzegać właściciel, który firmę stworzył, włożył mnóstwo pracy w jej rozwój, docenia komfort życia, jaki mu ona daje, wie o niej wszystko i często ma relacje z zatrudnionymi osobami, kontrahentami i klientami. Również specyficzną optykę ma osoba, która rozważa zakup firmy i ma konkretne pomysły na wykorzystanie jej potencjału, np. jako części większej grupy.

Trzy punkty odniesienia

Dla właściciela firma może być warta tyle, ile środków pieniężnych spodziewa się móc z niej wypłacić, oczywiście dyskontując je do obecnej wartości pieniądza. Przyjmując inną perspektywę, bierze pod uwagę to, za ile może ją dzisiaj sprzedać. Trzecią opcją jest oparcie się na tym, ile warte są aktywa.

Wzrost wartości firmy

Na potrzeby wyceny ważne będzie także spojrzenie przez pryzmat celów, jakie firma chce osiągnąć. Brane są więc dodatkowo pod uwagę możliwości rozwoju i przyszła, wyższa wartość, do której firma dąży. Przeanalizowanie jednego lub więcej scenariuszy rozwoju oraz określenie jego strategii finansowania dostarcza lepszej perspektywy. Pozwala spojrzeć szerzej, nie ograniczając się do obecnego status quo. Mając realistyczny obraz przyszłej firmy – większej, lepiej prosperującej, o znacznie większej wartości, można także zacząć opracowywać konkretne plany. W ramach współpracy z przeprowadzającą wycenę firmą doradczą nieraz można zbudować lub udoskonalić strategię rozwoju.

Co proponuje allStreet

W allStreet przeprowadzamy wyceny przedsiębiorstw, pomagamy zbudować lub udoskonalić strategię rozwoju i finansowania, współpracujemy przy zarządzaniu wartością firmy, wprowadzamy spółki na NewConnect i przygotowujemy do wejścia na główny parkiet Giełdy. Doradzamy również w zakresie doskonalenia zarządzania firmą i znajdowania rozwiązań problemów.

 

 

POWRÓT