Newconnect logoCatalyst logo

Rentowność obligacji – czynniki zewnętrzne

Decydując się na emisję, spółka określa jej warunki, w tym poziom zysku, okres, na jaki są emitowane, zabezpieczenia. Od decyzji podejmowanych przez zarząd zależy sytuacja ekonomiczna, która również ma znaczenie dla bezpieczeństwa i rentowności obligacji. Nie wszystko jednak przedsiębiorstwo ma szansę kontrolować. Przyjrzyjmy się grupie czynników niezależnych od spółki, które także mają wpływ na rynek obligacji i ich rentowność.

Sytuacja makroekonomiczna

Rentowność obligacji korporacyjnych zależy od sytuacji makroekonomicznej, której wpływ może być różnoraki. Na przykład dobra koniunktura w całej gospodarce sprzyja dobrej sytuacji finansowej emitentów, co może przełożyć się na niską rentowność obligacji. Z kolei dobra koniunktura na rynku akcji może skutkować odpływem inwestorów z rynku obligacji, a zatem wzrostem rentowności papierów dłużnych.

Wysokość stóp procentowych

Wysokość rynkowych stóp procentowych wpływa na sytuację zarówno emitentów obligacji korporacyjnych, jak i inwestorów. Dla spółek alternatywą dla pozyskania kapitału poprzez emisję obligacji jest zaciągnięcie kredytu bankowego. Z kolei inwestorzy mogą opłacalnie trzymać środki na lokatach bankowych lub decydować się na zakup obligacji Skarbu Państwa.
Zmiana rynkowych stóp procentowych wpływa zatem na zachowania uczestników rynku. Rosnące rynkowe stopy procentowe wpływają na wzrost rentowności obligacji korporacyjnych, spadające zmniejszają ich opłacalność.

Oczekiwana inflacja

Zakładana inflacja również ma wpływ na wymaganą przez inwestorów stopę zwrotu. Ich realnym zyskiem z inwestycji jest bowiem stopa zwrotu osiągnięta ponad inflację. Jeśli więc inwestorzy będą oczekiwali wzrostu inflacji, wzrośnie wymagana przez nich stopa zwrotu z obligacji i odwrotnie: jeśli będą oczekiwać niższej inflacji, wymagana stopa zwrotu spadnie.

Zysk a rentowność

Jeśli stopy procentowe rosną, rośnie rentowność obligacji. Spada wówczas cena obligacji notowanych na Catalyst bądź wzrasta kupon obligacji emitowanych. I odwrotnie: jeśli stopy procentowe spadają, spada rentowność obligacji. Oznacza to, że cena obligacji notowanych na Catalyst rośnie lub kupon emitowanych obligacji maleje. Jeśli ponadto istnieje ryzyko związane z niewypłacalnością emitenta, a co więcej – ryzyko to rośnie, to obligacje na rynku wtórnym (np. na Catalyst) muszą być sprzedawane tanio ze względu na ich wymaganą wysoką rentowność. Jeśli natomiast ryzyko niewypłacalności jest niskie, to cena obligacji na rynku wtórnym jest wyższa. Rentowność jest wówczas niska, a zatem zysk, jaki można odnieść kupując obligacje, też jest niższy – ale za to pewniejszy. Dlatego ceny notowanych na rynku obligacji o stałym oprocentowaniu wzrastają, gdy spadają stopy procentowe.