Newconnect logoCatalyst logo

Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych na NewConnect

Rynek NewConnect, jako Alternatywny System Obrotu, postrzegany był zwykle jako mniej wymagający wobec notowanych na nim spółek niż „główny parkiet” Giełdy. Powstał z przeznaczeniem dla spółek młodszych, mniejszych, z niższym obrotem, mniej doświadczonych, lecz często innowacyjnych, o dużych perspektywach rozwoju. Spółki notowane na NewConnect, mogły cieszyć się ze stosunkowo łatwego dostępu do kapitału akcyjnego przy jednocześnie dość niskich wymaganiach formalnych.

Obowiązki informacyjne od początku istnienia NewConnect były nałożone na notowane na tym rynku spółki, choć były zdecydowanie węższe niż w przypadku spółek notowanych na głównym parkiecie giełdowym. Młode spółki, nie posiadające wyspecjalizowanych działów prawnych, do niedawna były w stanie w miarę samodzielnie radzić sobie w ich wypełnianiu. W tym zakresie przez pierwszy okres obowiązkowo, a później opcjonalnie spółki korzystały ze wsparcia Autoryzowanych Doradców, którzy zapewniali potrzebną pomoc, doradztwo, sporządzali dokumenty oraz przygotowywali podmioty do działania w ramach NewConnect. W stosunku do obecnej sytuacji wyraźnie widać, że obowiązki informacyjne były wówczas stosunkowo nieduże, a sankcje za ich naruszenie – niewielkie.

Od 3 lipca 2016 r. obowiązki informacyjne spółek notowanych na NewConnect zwiększyły się znacząco. Wzrosły również sankcje administracyjne za ich niedopełnienie. Ma to związek z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, zwanym Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie to nakłada dodatkowe obowiązki na spółki notowane. W szczególności zmienia ono sytuację spółek notowanych na NewConnect oraz tych spółek, których obligacje notowane są na Catalyst, a których akcje nie są notowane jednocześnie na rynku NewConnect lub regulowanym. Oczywiście Rozporządzenie dotyczy również spółek z rynku regulowanego. Dla nich jest to jednak mniej dotkliwe, choćby ze względu na ich większe doświadczenie oraz fakt, że do tej pory ich obowiązki informacyjne były zdecydowanie większe niż spółek nienotowanych na rynku regulowanym.

Rozporządzenie MAR wprowadza dodatkowe obowiązki oraz nowe definicje. Dodatkowo obowiązują akty krajowe oraz Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu. Spółki powinny też przestrzegać Zasad Dobrych Praktyk dotyczących NewConnect. Dla małych spółek zatrudniających kilka czy kilkanaście osób, ale też większych, takie obciążenie może być zbyt wielkie, zwłaszcza w kontekście grożących sankcji. Korzystanie z pomocy specjalistów staje się więc nie tylko pragmatyczną potrzebą, ale i zabezpieczeniem spółki przed konsekwencjami ewentualnych błędów i niedopatrzeń.